DIR 001 Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DIR 001

Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

Wydanie 001
z dnia 15.11.2019r.

 I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2004 r. nr XXIV/249/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 II Wymagane wnioski:
Zgłoszenie awarii w pasie drogowym fDIR 001
 III Wymagane załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003 r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach   oraz  wykonywania nadzoru  nad  tym  zarządzeniem  
3.  Sposób zabezpieczenia robót*.
4.  Harmonogram  robót.*
5.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty  skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na konto Urzędu  Miasta Chełm :  Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Chełm, numer :        
 93 1240 2223 1111 00003576 9596.
6.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Departament Inwestycji i Rozwoju
Wydział Inwestycji i Dróg
ul. Lubelska 65, pokój 19a
tel. (082) 565-45-07
22-100 Chełm

 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
 1. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji, zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej , karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy  o drogach publicznych.
Ter  2. Ten  zajęty  obejmuje  cały  plac  budowy  tj. miejsce  wykopu, odkładu, urobku, składowania  materiałów, powierzchnię  zajętą  pod  sprzęt,  barakowozy,  jak  również   drogi objazdowe  i  dojazdowe  (za  wyjątkiem  objazdu po  istniejącej sieci  dróg ).