DIR 002 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna
Wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:
1. Ustawienie stoisk sprzedaży ulicznej, stoisk pod stałą ekspozycję towarów.
2. Umieszczenie obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem (kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, ogródki letnie, barakowozy, obiekty kontenerowe itp.).
3. Inne zajęcia. *

DIR 002

Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

Wydanie 001
z dnia 15.11.2019r.

 I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2004 r. nr XXIV/249/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o   wydanie  zezwolenia  na  handel w pasie drogowymfDIR 002
 III Wymagane załączniki:
Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Aktualną kopię wypisu z rejestru działalności gospodarczej CEIDG lub aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.
4.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty  skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na konto Urzędu  Miasta Chełm :  Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Chełm, numer :          
 93 1240 2223 1111 00003576 9596.
5.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Departament Inwestycji i Rozwoju
Wydział Inwestycji i Dróg
ul. Lubelska 65, pokój 19a
tel. (082) 565-45-07
22-100 Chełm

 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
1.  Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.
2.  Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego (minimalnie 14 dni).
3. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji, zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej , karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy  o drogach publicznych .