DIR 004 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta informacyjna

DIR 004

Wydanie  zezwolenia  na  zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Wydanie 001
z dnia 15.11.2019r.

 I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2004 r. nr XXIV/249/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o   wydanie  zezwolenia  na  zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznejfDIR 004
 III Wymagane załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003 r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach    oraz  wykonywania nadzoru  nad  tym  zarządzeniem  
3.  Sposób zabezpieczenia robót*.
4.  Oryginał  uprawomocnionej  dokumentacji  technicznej  planowanych  robót -  do wglądu  (w  przypadku gdy  została  ona  uzgodniona  wyłącznie  przez  ZUDP ).
5   Decyzja o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie zgłoszenia, lub ( w przypadku umieszczania przyłączy, działając w oparciu o przepisy art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
6.  Uzgodnienie z zarządcą drogi lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej/zjazdu, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
7.  Harmonogram  robót.*
8.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty  skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na konto Urzędu  Miasta Chełm :  Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Chełm, numer :          
 93 1240 2223 1111 00003576 9596.
9.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Departament Inwestycji i Rozwoju
Wydział Inwestycji i Dróg
ul. Lubelska 65, pokój 19a
tel. (082) 565-45-07
22-100 Chełm

 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
1. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.
2. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego (minimalnie 14 dni).
3. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji, zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej , karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy  o drogach publicznych .
Ter  4. Ten  zajęty  obejmuje  cały  plac  budowy  tj. miejsce  wykopu, odkładu, urobku, składowania  materiałów,  
powierzchnię  zajętą  pod  sprzęt,  barakowozy,  jak  również   drogi objazdowe  i  dojazdowe  (za  wyjątkiem  objazdu po  istniejącej sieci  dróg ).
5. Równocześnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
W   6.  W  toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.