GP 001 Ewidencja działalności gospodarczej

 

 
 

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl

 

 

Karta Informacyjna

GP 001

 Ewidencja działalności gospodarczej

Wydanie 002

z dnia 04.06.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
- Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 650 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2018r. Poz. 2096 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2019 r. poz. 1000),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291),
- Ustawa a dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej( Dz. U. z 2019r. poz.1079.),
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( Dz.U.2018 poz.1629).
 II Wymagane wnioski:
Wzór wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) składanego przez osobę fizyczną w wersji papierowej 

 Formularz CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-instrukcja (aktualizacja w dniu 30.04.2018)

Wzór pełnomocnictwa

Wzór wniosku o udostępnianie danych osobowych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm do dnia 31 grudnia 2011r.  fDP-OI-1

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
- o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 01 lipca 2011r.,
- o przedsiębiorcach, którzy figurowali w Ewidencji Działalności Gospodarczej w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta Chełm (do dnia przekazania wpisów do CEIDG – nie później niż do dnia 31 grudnia 2011r.).

 III Wymagane załączniki:

(o ile dotyczą)

 Załącznik CEIDG-MW

 Załącznik CEIDG-RD

 Załącznik CEIDG-RB

 Załącznik CEIDG-SC

 Załącznik CEIDG-PN

 Załącznik CEIDG-POPR

Załącznik CEIDG-ZS

W przypadku działania przez pełnomocnika i braku jego wskazania we wniosku CEIDG-1 – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia lub potwierdzenia za zgodność z odpisem danych osobowych przedsiębiorców z EDG potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

 IV Dokumenty do wglądu:

dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny)

 V Opłaty:

1. Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
2. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o danych osobowych przedsiębiorców figurujących w gminnej (miejskiej) ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm do dnia 31 grudnia 2011 r. - 17 zł na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
3. Opłata skarbowa od wydania potwierdzenia zgodności z odpisem danych osobowych przedsiębiorców figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez przez Prezydenta Miasta Chełm do dnia 31 grudnia 2011r. - 5 zł (za każdą stronę) na rachunek Urzędu Miasta Chełm (w załączeniu obowiązkowo potwierdzenie wpłaty).

4. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
5. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu wówczas zwolnione jest z opłaty skarbowej.

  Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie (w przypadku złożenia kompletnego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Chełm istnieje możliwość załatwienia sprawy od ręki).

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urzą Miasta Chełm
Gabinet Prezydenta Miasta
ul. Lubelska 65,parter pokój  nr 2 tel. 82 564 33 26
 VIII Tryb odwoławczy:
 Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Ważne!  Prezydent Miasta Chełm od 1 stycznia 2012r. nie jest już organem ewidencyjnym

Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1.

Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:
1. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki (www.mg.gov.pl) oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) (www.epuap.gov.pl ).

2. wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wersji papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście lub wysłany listem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza).

Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy o dokonanym wpisie do CEIDG, gdyż zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647) zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.- art. 10 ust 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).

Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonywane jest automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument o nadaniu numeru REGON w wersji papierowej, powinien pobrać wydruk ze strony internetowej www.stat.gov.pl.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie.

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.

Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Opłaty skarbowej można dokonać w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub Banku PEKAO SA ul. Kopernika ( nie jest pobierana prowizja), opłaty skarbowej można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.