DF 005 Podatek leśny - osoby prawne - obowiązek podatkowy

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 005

Podatek leśny - osoby prawne - obowiązek podatkowy Wydanie 003
z dnia 18.02.2020r.
 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2019 r., poz.888                  z póź. zm),        
- Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada  2015 r.  w sprawie  określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3652 ),
-Uchwała Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz.4863),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny ( Dz. U. z 2019 r. , poz.1126),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą  środków komunikacji elektronicznej ( Dz. U. z 2019 r. , poz.1154).

 II Wymagane wnioski:

Nowe wzory formularzy deklaracji (DL-1) oraz załączniki do deklaracji na podatek leśny (ZDL-1) i (ZDL-2) mają zastosowanie jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 01 lipca 2019 r. oraz do deklaracji składanych corocznie począwszy od 2020 r.

DL-1 deklaracja na podatek leśny,
ZDL-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
ZDL-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

  fDF 001-6 oświadczenie

Deklarację na podatek leśny (DL-1) na dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do ww. rozporządzenia; załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do ww. rozporządzenia; załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) stanowiący załącznik Nr 7 do ww. rozporządzenia; - należy złożyć w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Od dnia 01.07.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób przesyłania deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje.

W przypadku obowiązku podatkowego powstałego przed 01 lipca 2019 r. obowiązują niżej wymienione formularze.

  DL-1,   ZL-1/A,   ZL-1/B,   fDF 001-6 oświadczenie

Deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik Nr 9, Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A -załącznik Nr 11, Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B - załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/130/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3652 ), należy złożyć w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku-

 

INFORMACJA : Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w Uchwale Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w katalogu usług UM Chełm na stronie Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta"LIBOI" pod adresem: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=434203, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta "LIBOI" https://liboi.lubelskie.pl

 III Wymagane załączniki:
Akt notarialny lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Nie pobiera się
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Finansów
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:
Obowiązek podatkowy powstaje: od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
O wszelkich zmianach powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu gminy- bez wezwania- w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące w terminach do dnia 15 każdego miesiąca.
Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
(dotyczy osób fizycznych, które  składają deklarację na podatek od nieruchomości  oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne).  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 82 565 20 70.
- Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to:  22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 82 565 26 06.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celach podatkowych.
- Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do czasu trwania obowiązku  podatkowego a po tym czasie przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną  B 10.
- Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,                  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie  obowiązującego prawa.
- Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.    

Klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. tj. od wejścia w życie RODO.