DF 007 Podatek od środków transportowych zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 007

Podatek od środków transportowych zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3628),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia  2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436),
- Uchwała  Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 II Wymagane wnioski:

Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem  DT-1/A  na dany rok  podatkowy sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
pdf DT-1
pdf DT-1A

pdf fDF 001-6 oświadczenie

INFORMACJA: Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w Uchwale Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w katalogu usług UM Chełm na stronie Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta"LIBOI" pod adresem: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=434203, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta "LIBOI" https://liboi.lubelskie.pl

 III Wymagane załączniki:
Kserokopia umowy nabycia pojazdu
 IV Dokumenty do wglądu:
Oryginał umowy nabycia pojazdu
 V Opłaty:
Nie pobiera się
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełma.
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:

Obowiązek podatkowy powstaje: od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub ponownie dopuszczony do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obliczony podatek od środków transportowych jest płatny - bez wezwania na rachunek budżetu gminy- w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach  proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego-1 rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia  powstania obowiązku podatkowego.
Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem  DT-1/A  na dany rok  podatkowy sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 82 565 20 70.
- Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to:  22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 82 565 26 06.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celach podatkowych.
- Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do czasu trwania obowiązku  podatkowego a po tym czasie przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną  B 10.
- Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie  obowiązującego prawa.
- Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.    

Klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. tj. od wejścia w życie RODO.