DF 008 Podatek od środków transportowych - zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 008

Podatek od środków transportowych - zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3628),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436),
- Uchwała  Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 II Wymagane wnioski:

Korektę deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem  DT-1/A na dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru  należy zło złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie  obowiązku podatkowego.

pdf DT-1
pdf DT-1A
pdf fDF 001-6 oświadczenie

INFORMACJA: Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w Uchwale Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w katalogu usług UM Chełm na stronie Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta"LIBOI" pod adresem: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=434203, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta "LIBOI" https://liboi.lubelskie.pl

 III Wymagane załączniki:
Kserokopia umowy zbycia pojazdu, dowód likwidacji pojazdu
 IV Dokumenty do wglądu:
Oryginał umowy zbycia pojazdu, dowód zbycia pojazdu
 V Opłaty:
Nie pobiera się
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce za│atwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem  DT-1/A  na dany rok  podatkowy sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru należy odpowiednio skorygować w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 82 565 20 70.
- Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to:  22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 82 565 26 06.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celach podatkowych.
- Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do czasu trwania obowiązku  podatkowego a po tym czasie przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną  B 10.
- Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,                  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie  obowiązującego prawa.
- Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.    

Klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. tj. od wejścia w życie RODO.