DF 001 Podatek od nieruchomości osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego (powstanie, zmiana, wygaśnięcie)

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 001

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego (powstanie, zmiana, wygaśnięcie) Wydanie 002
z dnia 22.08.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019.r.,poz.1170 ze zmianami), 
- Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3652)
- Uchwała  Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)  - obowiązuje od 01.07.2019 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1185)  - obowiązuje od 01.07.2019 r.
 II Wymagane wnioski:
Formularze stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do uchwały Nr XIII/130/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie  określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3652), należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, lub zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r.
 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-1/A Dane o nieruchomościach
ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
oświadczenie  fDF 001-6

Formularze stanowiące załączniki 1, 2, 3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.   w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)  - mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  ZIN-3 Dane pozostałych podatników

INFORMACJA: Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w Uchwale Nr XXII/239/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w katalogu usług UM Chełm na stronie Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta"LIBOI" pod adresem: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=434203, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta "LIBOI" https://liboi.lubelskie.pl

Od dnia 01.07.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje.

 III Wymagane załączniki:
Kopia aktu notarialnego, umowy najmu, umowy dzierżawy, odpis Księgi Wieczystej itp.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
O wszelkich zmianach powierzchni, sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 82 565 20 70.
- Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 82 565 26 06.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celach podatkowych.
- Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do czasu trwania obowiązku  podatkowego, a po tym czasie przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną  B 10.
- Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.

Klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. tj. od wejścia w życie RODO.