DGNAB-N 023 Wniosek o zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

   DGNAB-N 023

Wniosek o zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa Wydanie 005
z dnia 10.04.2014r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa fDGNAB-N 023-1
 III Wymagane załączniki:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
1. wypełniony
„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” fDGNAB-N 023-2
2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis wydane w roku, w którym strona ubiega się o pomoc, oraz wydane w ciągu 2-ch poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
4. dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową wnioskodawcy.

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym osoby fizyczne nie mają obowiązku złożenia formularza i załączników.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Przed ustawowym terminem płatności tj. przed 31 marca. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości

ul. Lubelska 65 pokój 40
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Wniosek musi być złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.