Uwaga ogłoszono tekst jednolity:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.)

Filtr
Pokaż # 
Tytuł
DGNAB-N 020 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa
DGNAB-N 021 Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa
DGNAB-N 022 Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa
DGNAB-N 024 Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm / Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
DGNAB-N 025 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
DGNAB-N 026 Rezygnacja z dzierżawy
DGNAB-N 027 Wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych
DGNAB-N 028 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
DGNAB-N 029 Wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie w drodze decyzji w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gru
DGNAB-N 030 Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tyc