DSO-K 001 Wydanie prawa jazdy

 

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 001

Wydanie prawa jazdy Wydanie 001
z dnia 6.03.2019r.

 I Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2019 r. poz. 341 z późn. zm),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 937),
(rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.
Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie.
Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze) są skanowane.
W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.
W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.

Wzór wniosku (formularza)  fDSO-K 001-1
 III Wymagane załączniki
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T),
- zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,  która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiega się o uzyskanie prawa jazdy kategorii AM,A1,B1,T – dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 lat,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia – dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 lat,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
- kopia prawa jazdy – jeżeli osoba posiada prawo jazdy.
 IV Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub paszport

 V Opłaty:

- 100 zł 50 gr, w tym:

- 100 zł – opłata komunikacyjna,

- 50 gr – opłata ewidencyjna

Opłatę w wysokości 100 zł 50 gr uiszcza się na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy nr 93124022231111000035769596 Bank PEKAO S.A I o/Chełm.

Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie prawa jazdy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego.

VI Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
parter, pokój nr 3a, tel. 565-39-33
 VIII Tryb odwoławczy:
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
IX Opłata za odwołanie:
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie
 X Uwagi:

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

- osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii,

- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

- uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T),

- odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii,

- zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii,

- zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
- uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czy, że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM,A1,B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

- u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
- w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania zakazu,
- w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymania prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji,
- posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym,
- która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia,
- której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami,
- która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy,
- ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

- B1 lub B – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2 lub A,
- AM,A1,A2,A,C1,C,D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B,
- B+E,C1+E,C+E,D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1,C,D1 lub D,
- ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C1,C,D1 lub D – w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub decyzji zatrzymaniu prawa jazdy obejmujących uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B,
- ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B+E,C1+E,C+E,D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy obejmujących uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1,C,D1 lub D.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

- 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM,

- 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,B1,T,

- 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,B,B+E,C1,C1+E,

- 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,

- 21 lat:

– dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A,

- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C,C+E,D1,D1+E,

- 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A (jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2 ) oraz D, D+E.

Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

- 18 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A,C,C+E,

- 19 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

Wymagany wiek do kierowania wynosi:
- 18 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A,
- 19 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, określonymi w prawie jazdy kategorii C,
- 21 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, określonymi w prawie jazdy kategorii D.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

- C,C+E wynosi 18 lat,

- D,D+E wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. O transporcie drogowym minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D, D+E wynosi:

- 23 lata lub

- 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.