DSO-K 002 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 002

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydanie 001
z dnia 08.03.2018r.

 I Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z poźn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)

 II Wymagane wnioski:
Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.
Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie.
W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie, prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.
Wzór wniosku (formularza)
fDSO-K 001-1
 III Wymagane załączniki:
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,  która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- kserokopia prawa jazdy wydanego przez polski organ,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 IV Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy wydane przez polski organ

 V Opłaty:

- 35,00 zł

Opłatę w wysokości 35 zł uiszcza się na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy nr 93124022231111000035769596 Bank PEKAO S.A I o/Chełm.

VI Termin załatwienia sprawy:

do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
parter, pokój nr 3a, tel. 565-39-33
 VIII Tryb odwoławczy:
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
IX Opłata za odwołanie:
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie
 X Uwagi:

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw – stron Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r. (Dz.U. z 1959r. Nr 54, poz. 321 i 322) oraz Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. (DZ.U. z 1988r. Nr 5, poz. 40 i 44) – z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym.

Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy i wydawane jest na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Jeżeli ważność określonej kategorii prawa jazdy upływa wcześniej, wówczas międzynarodowe prawo jazdy wydaje się z terminem ważności tej kategorii.