DSO-K 003 Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zmiany danych zawartych w prawie jazdy lub w pozwoleniu, utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 003

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zmiany danych zawartych w prawie jazdy lub w pozwoleniu, utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność Wydanie 001
z dnia 06.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 937),
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013 r., poz. 83),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 z późn. zm.).

 II Wymagane wnioski:
Wzór wniosku (formularza) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.
Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie.
Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze) są skanowane).
W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.
W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.
Wzór wniosku (formularza) fDSO-K 001-1
 III Wymagane załączniki:

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,  która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – jeżeli zmiana dotyczy ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z orzeczenia lekarskiego lub  psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

 IV Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy.

 V Opłaty:

100 zł 50 gr, w tym:

- 100 zł – opłata komunikacyjna,

- 50 gr – opłata ewidencyjna

Opłatę w wysokości 100 zł 50 gr uiszcza się na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy nr 93124022231111000035769596 Bank PEKAO S.A I o/Chełm.

VI Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
parter, pokój nr 3a, tel. 565-39-33
 VIII Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
IX Opłata za odwołanie:

Brak

 X Uwagi:

Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem jest zobowiązana powiadomić Starostę (Prezydenta) o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 
Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach wspomnianych wyżej Starosta (Prezydent) wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

a) wtórnik dokumentu pod warunkiem:
-złożenia oświadczenia o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego albo
- zwrotu zniszczonego dokumentu,

b) nowy dokument pod warunkiem:
 zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument jest zobowiązana zwrócić go Staroście (Prezydentowi).