DSO-K 004 Wymiana prawa jazdy

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 004

Wymiana prawa jazdy Wydanie 001
z dnia 06.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. Nr 69 poz. 640 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),
- ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz.1377 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r. poz. 83),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.
Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie.
Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze) są skanowane.
W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.
W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.
Wzór wniosku (formularza) fDSO-K 001-1
 III Wymagane załączniki:

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,  która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

 IV Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy.

 V Opłaty:

100 zł 50 gr, w tym:

- 100 zł – opłata komunikacyjna,

- 50 gr – opłata ewidencyjna

Opłatę w wysokości 100 zł 50 gr uiszcza się na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy nr 93124022231111000035769596 Bank PEKAO S.A I o/Chełm.

VI Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Prawo jazdy jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
IX Opłata za odwołanie:
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie
 X Uwagi:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojadami. 

Prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028r. do dnia 18 stycznia 2033r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Podlegające wymianie prawa jazdy zachowują ważność w okresie na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych przez ministra transportu, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

Wymiana dokonywana jest na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.