DSO-K 005 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 005

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydanie 005
z dnia 06.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z  2016 r. poz. 232 z późn.  zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.  231 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013r. poz. 83),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późniejszymi zmianami).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.
Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie.
Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze) są skanowane.
W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.
W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.
Wzór wniosku (formularza) fDSO-K 001-1
 III Wymagane załączniki:
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,  która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- wojskowy dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 IV Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy, pozwolenie wojskowe.

 V Opłaty:

100 zł 50 gr, w tym:

- 100 zł – opłata komunikacyjna,

- 50 gr – opłata ewidencyjna

Opłatę w wysokości 100 zł 50 gr uiszcza się na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy nr 93124022231111000035769596 Bank PEKAO S.A I o/Chełm.

VI Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
parter, pokój nr 3a, tel. 565-39-33
 VIII Tryb odwoławczy:
Prawo jazdy jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
IX Opłata za odwołanie:
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie
 X Uwagi:

Pozwolenie wojskowe jest wymieniane przez Starostę (Prezydenta) na prawo jazdy tej samej kategorii. Osoba niespełniająca wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy o kierujących pojazdami - może otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania określonymi pojazdami.