DSO-K 016 Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 016

Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydanie 001
z dnia 13.03.2019r.
 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .( Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o  kierujących pojazdami ( Dz.U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz .U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późm. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327).
II Wymagane wnioski:

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1) Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:
- dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,
- wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

  FDSO-K 016-1.pdf

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
3) Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku rozszerzenia zakresu wpisu.
4) Potwierdzenie wniesienia opłat.

 III Wymagane załączniki:
Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciw dokumentom,
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki posiada,
- kopię dokumentu nadający numer REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pomieszczenia biura obsługi,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie sali wykładowej,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie placu manewrowego do nauki jazdy,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdu przystosowanego do nauki jazdy,
- kserokopię aktualnej legitymacji instruktora (w przypadku wnioskodawcy, który jest instruktorem) lub umowę o zatrudnieniu instruktora.
IV Dokumenty do wglądu:
Oryginały składanych kopii.
 V Opłaty:

Uiszcza się opłatę:

500 zł - za wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK,
500 zł - wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A . I O/CHEŁM Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

VI Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 1A
22-100 Chełm
tel.82 565 31 81
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta  Chełm   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.