DSO-K 024 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktora

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 024

Wpis do ewidencji instruktorów wykładowców oraz wydanie legitymacji/zaświadczenia Wydanie 001
z dnia 13.03.2019r.
 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o  kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U z 2018 r., poz. 661)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  (Dz.U. z 2017 r., poz. 250 z późn. zm.)

 II Wymagane wnioski:
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców FDSO-K 024-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
Dokumenty od wnioskodawcy
1) Wniosek o wpis  do ewidencji instruktorów/wykładowców wraz z załącznikami:
a) kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
b) kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
c) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
e) informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że  wnioskodawca nie był karany za:
- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
f) wyraźną fotografię 3,5X4,5 cm
g) dokumenty potwierdzające posiadanie – co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E,
h) dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia (po unieważnieniu - legitymacja jest zwracana),
i) potwierdzenie wniesienia opłat.
2) Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) – nie dotyczą osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców.
 IV Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty,

- prawo jazdy.

 V Opłaty:
Uiszcza się opłatę za:                                                                                                  
-  wpis do ewidencji instruktorów – 50 zł,                                                                 
    tytułem: „opłata za wpis do ewidencji instruktorów (imię i nazwisko)”
-  wpis do ewidencji wykładowców – 50 zł,
     tytułem: „opłata za wpis do ewidencji wykładowców (imię i nazwisko)”
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/CHEŁM Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.: 82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.