DSO-K 025 Dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu w przypadku zmiany stanu faktycznego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 025

Dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu w przypadku zmiany stanu faktycznego Wydanie 001
z dnia 23.03.2019r.
 I Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych . (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 1088 z późn. zm).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników  (Dz. U. z 2016  r., poz. 689 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

- wniosek w sprawie dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu FDSO-K 025-1.pdf

- podanie o dokonanie adnotacji: GAZ*, HAK* FDSO-K 025-2.pdf

 III Wymagane załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
1) Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu 68,50 zł.
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/CHEŁM Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu  następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.: 82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Brak
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
- Sprawę w zakresie rejestracji pojazdu może załatwić właściciel/ współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie posiadał pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu oraz dokumenty tożsamości do wglądu
- Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
- Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.