DSO-K 027 Dopisanie (anulowanie) współwłaściciela pojazdu

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 027

Dopisanie (anulowanie) współwłaściciela pojazdu Wydanie 001
z dnia 23.03.2019r.
 I Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych . (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 1088, z późn. zm).
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., 1044 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
- Wniosek o dopisanie (anulowanie) współwłaściciela pojazdu FDSO-K 027-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
- dokument potwierdzający nabycie lub utratę współwłasności,
 -dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowody osobiste współwłaścicieli
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Dopisanie (anulowanie) współwłaściciela następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.: 82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
- Sprawę w zakresie rejestracji pojazdu może załatwić właściciel/ współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie posiadał pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu oraz dokumenty tożsamości do wglądu.
- Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
- Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.