DSO-K 029 Wydanie wtórnika oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej (trzecia-bagażnik)

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 029

Wydanie wtórnika oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 (trzecia-bagażnik)
Wydanie 001
z dnia 13.03.3019r.
 I Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 1088, z późn. zm).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników  (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. 2016, poz. 457)
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie wtórnika FDSO-K 029-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- wyciąg z rejestru o aktualnych badań technicznych pojazdu,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- zaświadczenie z Policji (w przypadku kradzieży dokumentów i tablic)
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
1) Za wydanie wtórników:  
-dowodu rejestracyjnego pobiera się opłatę w wysokości 73,50 zł,
- znaku legalizacyjnego opłata w wysokości 12,50 zł,
- nalepki kontrolnej opłata w wysokości 19,00 zł,
- tablicy rejestracyjnej 53,00 zł (93,00 zł – 2 szt.),
- karty pojazdu 75,50 zł.
2)  Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (trzecia-bagażnik) 53,00 zł
3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A.  I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.: 82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
- Sprawę w zakresie rejestracji pojazdu może załatwić właściciel/ współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie posiadał pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu oraz dokumenty tożsamości do wglądu
- Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
- Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.