DSO-K 006 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 006

 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 nie więcej niż  9 osób łącznie z kierowcą Wydanie 001
z dnia 23.10.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 58 późn. zm.)
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. Ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz. U. z 14.11.2009r. L 300/51),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób fDSO-K 006-1
 III Wymagane załączniki:
- Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer KRS,
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
- oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1,
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
- oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, bądź zatrudnionych kierowców, warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 w/w ustawy,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
 IV Dokumenty do wglądu:
oryginały wszystkich wymaganych kopii
 V Opłaty:

- do 15 lat – 700 zł za pojazd
- od 15 do 30 lat – 800 zł
- od 30 do 50 lat – 900 zł
+ 10% za każdy zgłoszony pojazd.
Za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1%.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A.  I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

VI Termin załatwienia sprawy:
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak

 

- do 15 lat – 700 zł za pojazd
1.powyż- od 15 do 30 lat – 800 zł za pojazd
1.powyż- od 30 do 50 lat – 900 zł za pojazd
Za każdy następny pojazdy pobierana jest opłata w wysokości 10%.
Za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1%.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.