DSO-K 007 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 007

 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Wydanie 001
z dnia 23.10.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. z 2019r., poz. 58 późn. zm.)
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. Ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz. U. z 14.11.2009r. L 300/51),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy fDSO-K 007-1
 III Wymagane załączniki:
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
- oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy i jego siedziby albo adresu zamieszkania
- oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
- informację z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy oraz zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
- dowód uiszczenia opłaty
 IV Dokumenty do wglądu:
oryginały wszystkich wymaganych kopii
 V Opłaty:
- za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.
- za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1%.
- za każdy następny pojazd niezgłoszony  pobierana jest opłata w wysokości 11%.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.
Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.
VI Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia udziela się lub odmawia jej udzielenia w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku na czas nieoznaczony.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Infrastruktury Komunalnej

ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak