DSO-K 008 Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 008

 Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne Wydanie 001
z dnia 23.10.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r., poz. 58 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne fDSO-K 008-1
 III Wymagane załączniki:
- informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer KRS,
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
- oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, bądź zatrudnionych kierowców, warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.
 IV Dokumenty do wglądu:
oryginały wymaganych kopii
 V Opłaty:

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 500zł.
Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego zgłoszonego pojazdu wynosi po 100zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

VI Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenia wydaje na czas nieokreślony w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak