DSO-K 009 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 009

 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wydanie 001
z dnia 23.10.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 58 późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką fDSO-K 009-1
 III Wymagane załączniki:

- informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

- zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem,
- kserokopie: orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców,
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówka osobowa (lub zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem takiego pojazdu – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,
- kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
- oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, bądź zatrudnionych kierowców, warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

 IV Dokumenty do wglądu:
oryginały wszystkich wymaganych kopii
 V Opłaty:
- od 2 do 15 lat – 200 zł
-
powyżej 15 do 30 lat – 250 z
-
powyżej 30 do 50 lat – 300 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.
VI Termin załatwienia sprawy:
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak