DK-OŚ 001 Pozwolenie zintegrowane

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DK-OŚ 001

 Pozwolenie zintegrowane Wydanie 001         z dnia 31.01.2019r.
 I Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21);
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz.1055);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
 II Wymagane wnioski:

Wniosek składany w 2 egzemplarzach zawierający dane określone w art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.)

pdf fOS 001-1

 III Wymagane załączniki:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
-
streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
-
zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
-
oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej
-
dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

- opłata skarbowa za wydanie pozwolenie (decyzja): 2 011,00 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; 506,00 zł  (słownie pięćset sześć zł) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców płatne na konto: Urząd Miasta Chełm nr 93124022231111000035769596.

- opłata rejestracyjna w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz.1591).

VI Termin załatwienia sprawy:
do 6 m-cy
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska
przy ul. Strażackiej 2
tel. (82) 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak