OŚ 002 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 002

  Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie 006         z dnia 22.01.2013r.
 I Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody   (Dz.U. Nr 206, poz. 1291);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Z 2012, poz. 1031 );
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032 );
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 nr 130 poz. 881).

 II Wymagane wnioski:

Wniosek zawierający dane określone w art.184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) pdf fOS 002-1

III Wymagane załączniki:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- streszczenie wniosku  w języku niespecjalistycznym,
- oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie pozwolenia (decyzja): 2 011,00 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; 506,00 zł  (słownie: pięćset sześć zł) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców płatne na konto: Urząd Miasta Chełm  nr 93124022231111000035769596.
VI Termin załatwienia sprawy:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska ul. Strażacka 2, tel. (82) 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak