OŚ 024 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 024

 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów Wydanie 006 z dnia 05.09.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z poźn. zm)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodny z art. 184 ust. 2, 2b ustawy Prawo ochrony środowiska fOŚ 024-1
 III Wymagane załączniki:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dodatkowo winien zawierać:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych;
7) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
8) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
9) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
10) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach;

11) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163 art.164 lub art. 168 w związku z art. 163 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie pozwolenia (decyzji): do 2 011,00 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych), w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 506,00 zł (słownie pięćset sześć zł) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
- płatne na konto:Urząd Miasta Chełm nr 93124022231111000035769596.
VI Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strażacka 2, tel. (82) 565 59 47

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak