Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 024

 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów Wydanie 005 z dnia 15.02.2013r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn.zm)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodny z art. 184 ust. 2, 2a, 2b ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 52 ust. 5 pkt 3 ustawy o odpadach pdf fOS 024-1
 III Wymagane załączniki:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący inwestycje nie jest osobą fizyczną,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie pozwolenia (decyzji): do 2 011,00 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych), w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 506,00 zł (słownie pięćset sześć zł) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- płatne na konto:Urząd Miasta Chełm nr 93124022231111000035769596.
VI Termin załatwienia sprawy:
do 1-go miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strażacka 2, tel. (82) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak

 

Prawo miejscowe

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Konsultacje społeczne