OŚ 025 Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 025

 Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów Wydanie 008 z dnia 05.09.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z póżn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy o odpadach  fOS 025-1
 III Wymagane załączniki:
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem na którym magazynowane będą zbierane odpady,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

Wpłata na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO SA I O/Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 w wysokości do 616 zł.

VI Termin załatwienia sprawy:
Wydanie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z art. 35 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strażacka 2, tel. (82) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak