DK-OŚ 031 Wycinka drzew i krzewów- zezwolenia/zgłoszenia

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DK-OŚ 031

Wycinka drzew i krzewów- zezwolenia/zgłoszenia Wydanie 001
z dnia 17.02.2020r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 256 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodny z art. 83b ust.1
ustawy o ochronie przyrody pdf
fDK-OŚ 031-1

- Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do usunięcia drzew pdf fDK-OŚ 031-2

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia pdf fDK-OŚ 031-6

 III Wymagane załączniki:

- Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, (prawo własności,
użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania oraz inne prawa wynikające z umów
cywilnoprawnych) pdf fDK-OŚ 031-3

- Zgoda właściciela nieruchomości pdf fDK-OŚ 031-4

- Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku (dotyczy Spółdzielni/
Wspólnot Mieszkaniowych) pdf fDK-OŚ 031-5

- Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,
dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

- Projekt planu: nasadzeń zastępczych lub przesadzeń – jeśli są planowane, wykonany w formie
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierające informację
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
wykonania.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm Departament Komunalny Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lubelska 63, tel. (82) 564 31 86
 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta  Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
1. Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy dwóch posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji.
2. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie organu gminy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę.