OŚ 036 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 036

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Wydanie 005 z dnia 20.01.2011r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  fOS 036-1
 III Wymagane załączniki:
- zgodne z art 73 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
- oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej.  
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych), płatne na konto:
Urząd Miasta Chełm  nr 93124022231111000035769596.
VI Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
pokój nr 2 (II piętro) przy ul. Strażackiej 2,
tel. (082) 565 59 47.
 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak