OŚ 041 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 041

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wydanie 001
z dnia 02.01.2012r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.);
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa o z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póżn. zm.).
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych pdf fOS 041-1
- oświadczenie składającego wniosek  pdf fOS 041-2

 III Wymagane załączniki:

zgodnie z wnioskiem

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 w wysokości 50 zł
VI Termin załatwienia sprawy:
7 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
ul. Strażacka 2

tel. (082) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.

1.Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej stwierdzi, że przedsiębiorca nie spełnia warunków ustawowych wymaganych do jej wykonywania – wówczas odmawia wpisu do rejestru działalności regulowanej.
2. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
b) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.