OŚ 044 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 044

 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania
Wydanie 001
z dnia 28.02.2012r.
 I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji  gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz.1142).
 II Wymagane wnioski:

Wniosek zawierający dane określone w art. 42 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) pdf fOŚ 044-1

 III Wymagane załączniki:

- Kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada.
- Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
- Plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych.
- Kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane.
- Kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.), dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem.
- Kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana.
- Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (decyzja): 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote), płatne na konto: Urząd Miasta Chełm nr 93124022231111000035769596.
VI Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2

tel. (082) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak