OŚ 045 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 045

 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Wydanie 002
z dnia 22.01.2013r.
 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010  r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

 II Wymagane wnioski:

Wniosek zgłoszenia instalacji zawierający dane określone w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) pdf fOŚ 045-1

 III Wymagane załączniki:

Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych), płatne na konto: Urząd Miasta Chełm Nr 93124022231111000035769596.
VI Termin załatwienia sprawy:
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 152 ust. 4 ustawy POŚ).
 VII Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Chełm

Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2

tel. (82) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak