OŚ 048 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 048

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie 001
z dnia 08.12.2014r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856);
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753);
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628);
- Uchwała Nr XXV/288/12 Rady Miasta Chełm z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - pdf fOŚ 048-1
 III Wymagane załączniki:
1. Dokument potwierdzający posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
3. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów ochrony zwierząt osób zamierzających prowadzić schronisko lub pracujących w schronisku.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (za każdy rodzaj działalności odrębnie).
6. Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.
7. Umowa na odbiór zwłok zwierzęcych.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa od:
1) wydania zezwolenia - 616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście zł),
2) w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście zł) zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnienie z opłaty dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta Chełm:
Bank PEKAO S.A. I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel. 82 565-59-47
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
IX Opłata za odwołanie:
Nie dotyczy
 X Uwagi:
brak