OŚ 051 Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 051

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód Wydanie 001 z dnia 22.02.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz 880 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego pdf fOS 051-1
 III Wymagane załączniki:
1. Kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
2. Kopia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3. Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (z certyfikatami i aprobatami technicznymi).
4. Dokumenty potwierdzające, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, lub w przypadku wprowadzania ścieków za pośrednictwem urządzenia wodnego, że najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia (opinia geologiczna).
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel. 82 564 31 86
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak