OŚ 053 Udzielenie dotacji celowej za zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne / zastąpienie dotychczasowego ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 053

Udzielenie dotacji celowej za zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne
b) zastąpienie dotychczasowego ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej
Wydanie 002 z dnia 18.05.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXXVI/438/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z 2018 r., poz. 1344)
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o przyznanie dotacji pdf  fOS 053-1
- oświadczenie o poniesionych wydatkach pdf  fOS 053-2
- oświadczenie o zakończeniu modernizacji pdf  fOS 053-3

 III Wymagane załączniki:

- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem: dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej) budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku najmu - zgoda właściciela mieszkania na przeprowadzenie realizacji tej inwestycji,

- kserokopia umowy sprzedaży ciepła - energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego,
- wykaz lokali mieszkalnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej i korzystających z ciepła dostarczanego przez MPEC Sp. z o. o. w Chełmie, potwierdzony przez Zarząd Wspólnoty (dotyczy lokali w budynkach wielorodzinnych),
- kserokopia umowy z wykonawcą na zainstalowanie pieca elektrycznego,
oraz protokół pomiarów ochronnych i protokół odbioru instalacji (dot. zadania wymienionego w § 1 pkt 2a Regulaminu przyznawania dotacji)

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2 (II piętro)
ul. Strażacka 2, tel. 82 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Przy zgłaszaniu wniosku o przyznanie dotacji wymagane jest wystąpienie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.