Uwaga ogłoszono teksty jednolite:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1161),
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840),
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 568 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz. U z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.).

Filtr
Pokaż # 
Tytuł
OŚ 043 Zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Chełm działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
OŚ 044 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania
OŚ 045 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
OŚ 046 Wpis lub wykreślenie zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
OŚ 048 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
OŚ 049 Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
OŚ 050 Zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzją określającą zadania gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych
OŚ 051 Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód
OŚ 052 Udzielenie dotacji celowej za zlikwidowanie lokalnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i podłączenie obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej
OŚ 053 Udzielenie dotacji celowej za zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne / zastąpienie dotychczasowego ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej