DES 001 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 001

Zgłoszenie  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydanie 001
z dnia 27.11.2019r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168 - 182  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
 z późn. zm.
 II Wymagane wnioski:
Zgłoszenie do ewidencji szkoły niepublicznej  fDES 001-1 fDES 001-1
Zgłoszenie do ewidencji placówki niepublicznej 
fDES 001-2 fDES 001-2
Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola fDES 001-3 fDES 001-3
Zgłoszenie do ewidencji innej formy wychowania przedszkolnego fDES 001-4 fDES 001-4
 III Wymagane załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego dysponowanie pomieszczeniami na prowadzenie szkoły lub placówki, zapewniającymi:
 - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 - realizację innych zadań statutowych,
 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki         zawodu.
2. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
3. Pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
4. Statut szkoły lub placówki a w przypadku  innej niż przedszkole formy prowadzenia wychowania przedszkolnego - projekt organizacji wychowania przedszkolnego.
5.Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.
6.Pozytywna opinia ministra właściwego d.s. zdrowia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy d.s. zdrowia.
7. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 dla niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
9. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.fDES 001-5
Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie pobiera się opłat
VI Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Oświaty
ul. Lubelska 65, pokój 42
22-100 Chełm
tel. (082) 565 49 35
 VIII Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 168 ust. 12 - organ, o którym mowa w art. 168 ust 1 wydaje decyzję
o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:  
- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione  albo poprawione w wyznaczonym terminie,
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
Zgodnie z art. 168 ust. 13 – osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w art. 168 ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych
w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.  
Zgodnie z art. 170 ust. 1 – prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.  
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa
w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana  na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną (art. 178 ust. 1).