DES 002 Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 002

Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Wydanie 001
z dnia 27.11.2019r.

 I Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168 - 182  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
 z późn. zm.)
II Wymagane wnioski:
Zgłoszenie zmian w ewidencji  niepublicznych szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego i  przedszkoli fDES 002-1 fDES 002-1
 III Wymagane załączniki:
W zależności od zmiany do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie
z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe.
 
1.     W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych,
o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę.
2.     W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b,
w terminie 14 dni od dnia zgonu.
3.     Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.

Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.fDES 002-2

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
Organ ewidencyjny dokonuje  zmiany wpisu  do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Edukacji i Sportu
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
godnie z art. 168 ust. 12 - organ, o którym mowa w art. 168 ust 1 wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:  
- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione  albo poprawione w wyznaczonym terminie,
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi: