DES 010 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 010

DES 010 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm Wydanie 001
z dnia 26.06.2020r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz 2215).
- Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/229/20 Rady Miasta Chełm z dnia 30.04.2020 r.
 II Wymagane wnioski:

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  fDES 010-1

 III Wymagane załączniki:
- oświadczenie o średnim dochodzie brutto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu;
- imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałe leczenie szpitalne-w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie zasiłku w oparciu o § 2 ust. 3 pkt. 2.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Oświaty
ul. Lubelska 65, pokój 42
22-100 Chełm
tel. (082) 565 49 35
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej lub cofnięciu tych uprawnień, stronie przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
brak