Uwaga ogłoszono tekst jednolity:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 732)
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Prawo miejscowe

Konsultacje społeczne