DSO-SSZ 003 Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 003

 Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.),
- Uchwała Nr XLI/474/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4065)                                                               
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).                                                                      
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649
z późn. zm.).                                      
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
- wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych  fSSZ 003-1
- odcinek wpłaty  fSSZ 001-3
 III Wymagane załączniki:
kserokopia protokółu inwentaryzacyjnego (ilościowo – wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.
 IV Dokumenty do wglądu:
oryginał protokółu inwentaryzacyjnego (ilościowo – wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.
 V Opłaty:
Opłata skarbowa:
brak
Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
odcinek wpłaty
- fS 001-3
VI Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20, pokój 6
tel. (082) 565 – 31 – 06

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak