DSO-SSZ 006 Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis/wykreślenie/zmiana danych)

 

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 006

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych
(wpis/wykreślenie/zmiana danych)

Wydanie 001
z dnia 01.02.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r., poz.409 z późn. zm.);,
- Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miasta Chełm z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 II Wymagane wnioski:

Wnioski dotyczące rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

- o wpis do rejestru,

- zmianę wpisu w rejestrze,

- wykreślenie z rejestru,

należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/ po założeniu konta na Platformie Inormacyjno – Usługowej Emp@tia.

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 III Wymagane załączniki

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:
    • decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy,
    • odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy (żłobki), lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy (kluby dziecięce),
    • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
    • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
    • oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

 IV Dokumenty do wglądu:

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku organ prowadzący rejestr może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 V Opłaty:
Wpis do rejestru podlega opłacie w kwocie 500 zł na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
VI Termin załatwienia sprawy:
7 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20
tel. (082) 564 – 31 – 92
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Procedurę wpisu do wykazu dziennych opiekunów zawiera karta informacyjna DSO - SSZ 007