DSO-SSZ 006 Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis/wykreślenie/zmiana danych)

 

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 006

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych
(wpis/wykreślenie/zmiana danych)

Wydanie 002
z dnia 28.07.2020r.

 I Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020r.,
poz.326 z późn. zm.);
– Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miasta Chełm z dnia 6 maja 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 II Wymagane wnioski:

Wnioski dotyczące rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

- o wpis do rejestru,

- zmianę wpisu w rejestrze,

- wykreślenie z rejestru,

należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/ po założeniu konta na Platformie Inormacyjno – Usługowej Emp@tia.

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 III Wymagane załączniki

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:
– decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art.
25 ust. 2 ustawy,
– odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, o której
mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy (żłobki), lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a
pkt 2 ustawy (kluby dziecięce),
– w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy,
– oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru,
– w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

 IV Dokumenty do wglądu:

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku organ prowadzący rejestr może
żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość,
zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 V Opłaty:
Wpis do rejestru podlega opłacie w kwocie 500 zł na rachunek Urzędu Miasta Chełm,
Opłata 17 zł. W przypadku ustanowienia pełnomocnika. Zwolnienie z opłaty za pełnomocnictwo
reguluje ustawa o opłacie skarbowej.
VI Termin załatwienia sprawy:
7 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20
tel. (082) 564 – 31 – 92
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Procedurę wpisu do wykazu dziennych opiekunów zawiera karta informacyjna DSO - SSZ 007