DSO-SSZ 009 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 009

 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.  w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2019r. poz. 99);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:

fDSO-SSZ 009-1 - wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 III Wymagane załączniki:
- w przypadku rodzica  - oświadczenie że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 IV Dokumenty do wglądu:

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.


W przypadku  cudzoziemców zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

 V Opłaty:
- Opłata skarbowa: brak
- Opłata za wydanie duplikatu – 9,40 zł
-
Opłata za domówienie drugiej  formy karty - 9,21 zł.            
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20, pokój 4                                                  
tel. (082) 564- 31- 92
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji administracyjnej w związku z odmową wydania Karty bądź  stwierdzeniem utraty uprawnień do korzystania z programu Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełma w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:

Opłata skarbowa: brak

 X Uwagi:
brak