DSO-SSZ 001 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ

 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm. )
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.),
- Uchwała Nr XLI/474/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4065)                                                               
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).                                                                      
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649
z późn. zm.).                                      
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  fSSZ 001-1
- druk oświadczenia  fSSZ 001-2
- odcinek wpłaty  fSSZ 001-3
 III Wymagane załączniki:
- kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- kserokopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669)
 IV Dokumenty do wglądu:
- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- oryginał decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,  o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669)
 V Opłaty:
Opłata skarbowa:
brak
Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
3) 2 100zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia roku następnego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie którego obliczana jest wysokość opłaty. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.
- druk oświadczenia fSSZ 001-2
Opłaty wnoszone są na rachunek Urzędu miasta Chełm w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa powyżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
- odcinek wpłaty - fSSZ 001-3
VI Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki  nie później niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20, pokój 6
tel. (082) 565 – 31 – 06

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie aktualnego dowodu wpłaty potwierdzającego dokonanie opłaty.