DSO-SSZ 002 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 002

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie 001
z dnia 01.02.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  z późn. zm.),
- Uchwała Nr XLI/475/18 Rady Miasta  Chełm z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Chełm (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018, poz. 4066),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z pózn. zm.),    
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 647z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).                                                                      
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).                                      
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez na otwartym powietrzu  fSSZ 002-1
- odcinek wpłaty  fSSZ 002-2
 III Wymagane załączniki:
- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wraz z kserokopią aktualnego dowodu wpłaty,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do zajmowanego terenu - pisemna zgoda organizatora imprezy.
 IV Dokumenty do wglądu:
- oryginał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wraz z oryginalnym aktualnym dowodem wpłaty,
- oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do zajmowanego terenu
 V Opłaty:

Opłata za zezwolenie jednorazowe wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1) 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,                                                                                          
2) 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),                                                              
3) 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
Opłata skarbowa: brak

odcinek wpłaty do pobrania fSSZ 002-2

VI Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki  nie później niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20, pokój 6
tel. (082) 565 – 31 – 06

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak