Uwaga ogłoszono tekst jednolity:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)