Uwaga ogłoszono tekst jednolity:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160  z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r., poz. 408 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeniach publicznych